ผลการสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

มาก 67 65.69%
ปานกลาง 19 18.63%
น้อย 9 8.82%
ควรปรับปรุง 7 6.86%