ผลการสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

มาก 70 64.81%
ปานกลาง 20 18.52%
น้อย 10 9.26%
ควรปรับปรุง 8 7.41%