ผลการสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

มาก 72 63.72%
ปานกลาง 21 18.58%
น้อย 10 8.85%
ควรปรับปรุง 10 8.85%