ผลการสำรวจความคิดเห็น

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

มาก 66 65.35%
ปานกลาง 19 18.81%
น้อย 9 8.91%
ควรปรับปรุง 7 6.93%