ทำเนียบผู้เชียวชาญ

นางพอชม ฉวีวัฒน์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
ติดต่อ :

E-mail :

นางรัตนา สุกุมลจันทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ)
ติดต่อ :

E-mail :

ตำแหน่ง : สถาปนิกเชี่ยวชาญ (ด้านสถาปัตยกรรม)
ติดต่อ :

E-mail :

นายธงชัย สาระกูล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน)
ติดต่อ :

E-mail :

นายภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

ตำแหน่ง : นายเเพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ติดต่อ :

E-mail :

นายปริญญา คุ้มตระกูล

ตำแหน่ง : วิศวกรเชี่ยวชาญ(ด้านวิศวกรรมการแพทย์)
ติดต่อ :

E-mail :

นางลัดดา ปิยเศรษฐ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ติดต่อ :

E-mail :

นายเสรี ลาภยุติธรรม

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ(ด้านวิศวกรรมการแพทย์)
ติดต่อ :

E-mail :