นโยบาย/แผนธรรมาภิบาล

นโยบายผู้บริหาร

1. ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. ส่งเสริมบทบาทหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการประสานการทำงานกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3. จัดหาสถานที่สร้างอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้เป็นเอกภาพขององค์กร

4. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะการทำงานในระดับกรม ซึ่งบุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทำงาน

5. พัฒนาการบริหารจัดการ เน้น การพัฒนา 2 ด้าน คือ พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยึดตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

6. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างขวัญกำลังใจ และความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเฉพาะการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น และการปรับโครงสร้างหน่วยงาน

7. พัฒนาการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการให้มีความ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายรัฐบาล

นโยบายกำกับองค์การที่ดี

1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างระบบการมีส่วนของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ โดยมุ่ง เน้น การหาฉันทามติที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย

2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1

มุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง เสมอภาค

2.2

พัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง ของผู้รับบริการและความคาดหวังของผู้รับบบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนสีย เพื่อสามารถตอบสนองได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม

2.3

ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการข้อรองเรียน ข้อ เสนอแนะคำชมเชยเกี่ยวกับบริการ ของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย

3. ด้านองค์การ

3.1

มุ่งมั่นในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การให้เป็นที่ ยอมรับของสังคม และบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ทรัพยากรให้ เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่า

3.2

สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทีมบุคลากรเพื่อให้ องค์การมีความเข้มแข็ง สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

3.3

ส่งเสริมให้เกิดระบบสร้างจิตสำนึก คุณะรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน

4.1

มุ่งมั่นส่งเสริมให้บุคลากร มีสมรรถนะที่สามารถตอบ สนองความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ โดย ให้กระบวนการบริหารการจัดการความรู้ที่เหมาะสม

4.2

เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร เพื่อเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้