ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายธงชัย กีรติหัตถยากร

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ชื่อ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ชื่อ : นางพอชม ฉวีวัฒน์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ชื่อ : นางสาวภัทร์วรรณ พัดเจริญ

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ชื่อ : นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร

กลุ่มแผนงาน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ชื่อ : นางชมบุญ โค้วสมจีน

กองสุขภาพระหว่างประเทศ

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

ชื่อ : นางเสาวภา จงกิตติพงศ์

สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
(รักษาราชการแทน)

ชื่อ : ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ

กองวิศวกรรมการแพทย์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

ชื่อ : นายปริญญา คุ้มตระกูล

กองแบบแผน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแบบแผน(รักษาราชการแทน)

ชื่อ : นายนิรันดร์ คชรัตน์

กองสุขศึกษา

ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา(รักษาราชการแทน)

ชื่อ : นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ชื่อ : นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

กองกฎหมาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

ชื่อ : นางจันฑนา จินดาถาวรกิจ

สำนักบริหาร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

ชื่อ : นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายอภินันท์ นิลฉาย

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ชื่อ : นางสุชัญญา อุไรสินธว์