แผนยุทธศาสตร์


แผนพัฒนาหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการประชาสัมพันธ์และกิจกรรม กลุ่มอำนวยการ


การพัฒนาระบบราชการ


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ

คุณมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการเว็บไซต์ในระดับใด ?

เลือกข้อใดข้อหนึ่ง และบอกเหตุผลของการเลือกข้อนั้นๆด้วยค่ะ

มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง

เหตุผล :


ดูผลการสำรวจความคิดเห็น