หนังสือ "ซื่อสัตย์ สุจริตตามรอยพ่อ ในรัชกาลที่ ๙"

โดย กพร. วันที่ 23 มีนาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 184

หนังสือ "ซื่อสัตย์ สุจริตตามรอยพ่อ ในรัชกาลที่ ๙"

   ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิมพ์หนังสือ "ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ"

มีเนื้อหาประกอบด้วย

* พระบรมฉายาลักษณ์

* พระราชประวัติ

* พระราชกรณียกิจ

* แนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และ

* พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

๒. เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ แนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ

๓. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดค่านิยมในความมีคุณธรรมในการดำรงชีวิต และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อชีวิตและประเทศชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

๒. มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ มาใช้ส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต

๓. สร้างแนวทางในการประพฤติตนตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

ที่มา :

Website สำนักงาน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=1751