• เอกสาร
ลำดับ ชื่อเต็มเอกสาร วันที่เปิดใช้งาน ประกาศโดย
1 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2015 กพร.
2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2013 กพร.
3 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน วันที่ 25 กันยายน 2012 กพร.
4 พระราชบัญญัติ การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม วันที่ 25 กันยายน 2012 กพร.