รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร บทสรุปผู้บริหารการประชุมเชิงปฏิบัติการ


รายละเอียดเอกสาร

สรุปประเด็นสาระสำคัญ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 460

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน