รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร กระบวนการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบราชการ


รายละเอียดเอกสาร

ตามภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีงานบริการประชาชน (ซึ่งประชาชนในที่นี้ หมายถึง ผู้รับบริการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) จำนวน 1 งานบริการ คือ กระบวนการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาระบบราชการ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 11 กันยายน 2557

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 290

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน