รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


รายละเอียดเอกสาร

ข้อมูลระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ปี 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 25 กันยายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 4398

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน