รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 - ฉบับที่2 พ.ศ. 2548


รายละเอียดเอกสาร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 25 กันยายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 88

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน