รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร คู่มือ/เกณฑ์การประเมินผลฯ ระดับหน่วยงาน


รายละเอียดเอกสาร

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 กันยายน 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 53

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน
  • 01 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2548
  • 02 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2552
  • 03 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2553
  • 04 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2554
  • 05 คู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนัก/กอง ปี 2555
  • 06 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ หน่วยงาน ปี 2556
  • 07 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ หน่วยงาน ปี 2557
  • 08 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ หน่วยงาน ปี 2558
  • 09 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ หน่วยงาน ปี 2559
  • 10 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ หน่วยงาน ปี 2560